REGULAMIN

§ 1.   POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Właścicielem sklepu internetowego działającego pod adresem internetowym https://art-win.pl (dalej Witryna) jest:

F.P.H.U. Art Win Sebastian Litwin, Klimkówka ul. Kasztanowa 5, 38-480 Rymanów, NIP: 684 236 49 70, Regon: 180992329, zwany dalej Sprzedającym.

2.Sprzedający za pośrednictwem Witryny prowadzi sklep internetowy (zwany dalej „Sklepem”, w którym oferuje sprzedaż towarów oraz świadczenie usług drogą elektroniczną. Zasady korzystania ze Sklepu określa niniejszy regulamin (dalej zwany „Regulaminem”).
3. Sklep jest serwisem internetowym, za pomocą którego Sprzedający prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.
4. Nabywcą towarów, oferowanych w Sklepie, jest pełnoletni użytkownik Witryny (w tym użytkownik który dokonał uprzedniego założenia konta w Sklepie) który złożył Zamówienie (dalej zwany „Kupującym”).
5. Przeglądanie treści Witryny nie wymaga podania jakichkolwiek danych, w szczególności założenia konta w Witrynie.
6. Informacje o towarach dostępne w Witrynie stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu artykułu 71 Kodeksu cywilnego.
7. Kontakt z Usługodawcą możliwy jest pod telefonem +48 785-241-564 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-18:00, oraz pod adresem poczty elektronicznej slartwin@yahoo.com. Cena za połączenie według stawki operatora z usług którego korzysta dzwoniący, jak dla połączeń komórkowych do sieci Plus.

§ 2.   OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY


1. Sprzedaż towarów przez Sklep odbywa się w drodze zawarcia za pośrednictwem sieci Internet umowy sprzedaży. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi poprzez złożenie zamówienia przez Kupującego oraz potwierdzenie jego przyjęcia przez Sprzedającego.
2. Przedmiotem umowy sprzedaży, mogą być towary prezentowane w Witrynie i znajdujące się w ofercie Sklepu w chwili składania Zamówienia.
3. Ceny produktów znajdujących się w ofercie Sklepu są cenami brutto w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki, które wskazane są w momencie składania Zamówienia.
4. Zamówienia złożone przez Kupującego realizowane są według cen obowiązujących na dzień złożenia Zamówienia uwidocznionych przy zdjęciu lub opisie towaru. Ceny towarów są cenami detalicznymi. Ceny podane są w złotych polskich. 
5. Sklep nie prowadzi sprzedaży towarów poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Adres dostawy może znajdować się wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3.   REJESTRACJA KONTA W WITRYNIE

1. Rejestracja konta przez użytkownika polega na podaniu w formularzu rejestracyjnym, dostępnym w Witrynie następujących informacji: loginu oraz adresu poczty elektronicznej i hasła, danych niezbędnych do realizacji składanych następnie Zamówień o których mowa w §4 Regulaminu, akceptacji Regulaminu i wyborze przycisku „zarejestruj się”. Warunkiem dokonania Rejestracji jest akceptacja Regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na zasadach opisanych w Regulaminie.
2. W wyniku przeprowadzonej rejestracji, użytkownikowi przyporządkowane zostaje konto, umożliwiające identyfikację czynności podejmowanych przez użytkownika za pośrednictwem Witryny, w tym składanie zamówień w Sklepie. W ramach utworzonego uprzednio konta, Kupujący ma możliwość wpisania dodatkowych danych, których uzupełnienie jest dobrowolne, np. wskazania adresów dostawy Zamówień i opcjonalnie danych niezbędnych do wystawienia faktury.
3. Dostęp do konta jest możliwy po wprowadzeniu przypisanego do danego konta loginu oraz hasła. Hasło należy zachować w tajemnicy i chronić przed niepowołanym dostępem osób trzecich.
4. Sprzedający udostępnia możliwość usunięcia konta w każdym czasie, poprzez przesłanie stosownego żądania na adres slartwin@yahoo.com. Rezygnacja z konta nie ma wpływu na realizację złożonych Zamówień potwierdzonych przez Sprzedającego.
5. Usługa konta w Witrynie świadczona jest nieodpłatnie.
6. Sprzedający może czasowo zawiesić dostęp do konta, lub wypowiedzieć dostęp do konta użytkownikowi z zachowaniem tygodniowego okresu wypowiedzenia (informując go o tym mailowo), w razie stwierdzenia wykorzystania konta w sposób sprzeczny z Regulaminem lub niezgodnie z jego przeznaczeniem.

§ 4.   ZAMÓWIENIA

1. Zamówienie stanowi złożone przez Kupującego w formie elektronicznej z wykorzystaniem sieci Internet i funkcji Witryny oświadczenie woli zawarcia umowy sprzedaży wybranych przez niego towarów spośród aktualnie dostępnych w Sklepie i prezentowanych w Witrynie za cenę stanowiącą sumę cen wybranych towarów oraz kosztów dostawy.
2. Zamówienie może zostać złożone przez Kupującego poprzez Witrynę, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
3. Wybór towarów do Zamówienia dokonywany jest poprzez dodanie ich do listy zakupów – koszyka. W każdym czasie możliwe jest zweryfikowanie zawartości koszyka.
4. Po zakończeniu dodawania produktów do koszyka, Kupujący wybiera przycisk ”Koszyk” a następnie "Przejdź do realizacji zamówienia”, po którym należy sprawdzić adres do wysyłki, wpisać wszelkie uwagi do zamówienie (np. Faktura VAT) i ponownie wybrać przycisk "Przejdź do realizacji zamówienia”. Następne kroki to "Wysyłka" i "Płatność”. W podsumowaniu podana zostaje kwota wraz z wysyłką. Poniżej należy wybrać opcję "Zapłać przelewem", a następnie ostatecznie potwierdzić transakcję. Przy realizacji zamówienia Klient obowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych w Regulaminie.
5. Do momentu zatwierdzenia wyboru produktów przyciskiem „POTWIERDZAM ZAMÓWIENIE”, Kupujący ma możliwość dokonywania zmian i modyfikacji produktów w koszyku, jak i danych teleadresowych do wysyłki lub wystawienia rachunku.
6. Kupujący w procesie składania Zamówienia może wyrazić wolę otrzymania paragonu lub faktury VAT, które mogą zostać załączone do wysyłanej przesyłki lub przesłana drogą elektroniczną, na wskazany adres e-mail w postaci elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak rachunki. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania rachunków w formie elektronicznej.
7. Sklep może kontaktować się z Kupującym telefonicznie lub mailowo w związku ze złożeniem lub realizacją Zamówienia.
8. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieścisłości w treści wiadomości potwierdzającej przyjęcie Zamówienia, Kupujący może skontaktować się ze Sklepem przy pomocy poczty elektronicznej pod adresem slartwin@yahoo.com, w treści wiadomości podając numer Zamówienia.
9. Zamówienie będzie dostarczone na adres wskazany przez Kupującego w Zamówieniu.
10. Sprzedający zobowiązany jest dostarczyć Kupującemu zamówione towary w stanie wolnym od wad.  

§ 5.   PŁATNOŚCI


1. Kupujący może wybrać jedną z następujących form płatności za Zamówione produkty:


- przelew (przedpłata): należność za Zamówienie zostanie przekazana na rachunek bankowy Sklepu podany w e-mailu potwierdzającym złożenie Zamówienia,
- płatność gotówką przy odbiorze osobistym (konieczne wcześniejsze ustalenie odbioru) w Klimkówce przy ulicy Kasztanowej 5

Za zakupiony towar klient otrzymuje paragon bądź Fakturę VAT (konieczność podania danych wraz z NIPem)

§ 6.   REALIZACJA I WYSYŁKA ZAMÓWIENIA

1. W przypadku braku płatności lub potwierdzenia Zamówienia przez Sprzedającego w ciągu 5 dni roboczych, Zamówienie zostanie anulowane przez Sprzedającego, o czym Kupujący zostanie powiadomiony za pośrednictwem wiadomości poczty elektronicznej (proszę o sprawdzenie folderu SPAM).
2. Realizacja Zamówienia rozpoczyna się:
w przypadku Zamówień płatnych przelewem - po zaksięgowaniu środków na koncie bankowym Sprzedającego,
w przypadku płatności przy odbiorze osobistym - w chwili, gdy Sprzedający otrzyma Zamówienie Kupującego.
3. W chwili, gdy wszystkie Zamówione przez Kupującego towary są skompletowane i gotowe do wysyłki, wysyłany jest e-mail o skompletowaniu Zamówienia. Kupujący otrzyma ostatnią wiadomość informującą o statusie Zamówienia, kiedy Zamówienie zostanie wysłane do Kupującego.
4. Po wysłaniu do Kupującego Zamówienia są doręczane, w zależności od wybranego sposobu wysyłki, w czasie:
Kurier: do 3 dni roboczych,
Odbiór osobisty: 1 dzień roboczy.
5. Zmiany w wysyłce, rezygnacja z Zamówienia na warunkach opisanych w Regulaminie możliwe są poprzez kontakt ze Sklepem pod adresem slartwin@yahoo.com
6. Kupujący może wycofać złożone Zamówienie jedynie wysyłając oświadczenie e-mailem pod adresem slartwin@yahoo.com
7. Jeśli w  magazynie Sklepu zabraknie produktu lub produktów objętych Zamówieniem Kupującego i domówienie ich od dostawców nie będzie możliwe w czasie przewidzianym na realizację Zamówienia, Sprzedawca poinformuje o tym fakcie Kupującego wysyłając wiadomość, na adres e-mail podany przez Kupującego lub kontaktując się telefonicznie, w celu zaproponowania alternatywnego towaru, podzielenia Zamówienia na części lub anulowania Zamówienia w całości lub części.
8. W przypadku, gdy, Kupujący nie wyrazi zgody na realizację Zamówienia z alternatywnymi produktami  Zamówienie zostanie anulowane w całości lub części zgodnie z wyborem Kupującego.

§ 7.   ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Kupujący  może odstąpić od umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem strony internetowej Sklepu bez podania przyczyny, składając Sprzedającemu stosowne oświadczenie na piśmie w ciągu 14 dni od dnia zrealizowania Zamówienia (termin dostawy produktów na adres wynikający z Zamówienia). Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, którego wzór dostępny jest w Internecie, przed upływem tego terminu na adres: F.P.H.U. Art Win Sebastian Litwin, Klimkówka ul. Kasztanowa 5, 38-480 Rymanów lub korzystając z adresu poczty elektronicznej slartwin@yahoo.com.

W przypadku gdy Zamówienie dostarczane jest partiami (osobno) bieg 14 dniowego terminu na odstąpienie od umowy sprzedaży liczy się od objęcia w posiadanie (wydania) ostatniego towaru z tego Zamówienia.    
2. W przypadku odstąpienia, umowa sprzedaży uważana jest za niezawartą a Kupujący otrzyma zwrot kwoty uiszczonej za zakupione towary, w tym koszty dostarczenia Zamówienia.  Po ustaleniu towar zostanie odebrany przez Sprzedającego. W przypadku kiedy Kupujący zdecyduje się sam odesłać towar na adres Sprzedającego:  F.P.H.U. Art Win Sebastian Litwin, Klimkówka ul. Kasztanowa 5, 38-480 Rymanów Sprzedający zwróci koszty wysyłki.

Sprzedający wysyła zwracane pieniądze niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od momentu otrzymania zwracanego towaru.
3. Zwrot uiszczonej przez Kupującego kwoty, następuje przelewem na konto wskazane przez Kupującego w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy sprzedaży.

§ 8.   Reklamacja, brak zgodności towaru z umową/wada

1. Sprzedający jest zobowiązany do dostarczenia Kupującemu towaru bez wad i ponosi odpowiedzialność za wady towaru na zasadach określonych w przepisach. Kupujący ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty wydania mu towaru przez Sprzedającego. W przypadku kiedy zakupiony towar jest niezgodny z umową (zgodnie z nowymi przepisami ustawy o prawach konsumenta towar, aby został uznany za zgodny z umową, nadaje się do celów, do których zazwyczaj używa się towaru tego rodzaju).

Kupujący ma prawo naprawy bądź wymiany go przez Sprzedającego. Jeśli brak zgodności trwa nadal po naprawie/wymianie przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy.
2. Reklamacje należy składać pisemnie na podany przez Sprzedającego adres lub drogą mailową. Reklamowany towar wraz z dowodem zakupu (nie jest obowiązkowy, jednak znacznie przyśpiesza procedury) i wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym (opis reklamacji, zakres reklamacji) na adres:  F.P.H.U. Art Win Sebastian Litwin, Klimkówka ul. Kasztanowa 5, 38-480 Rymanów. Towar wadliwy, niezgodny z umową zostanie odebrany przez Sprzedającego po wcześniejszym zgłoszeniu i uzgodnieniu warunków z Kupującym. W przypadku kiedy Kupujący zdecyduje się sam odesłać towar, Sprzedający zwróci koszty wysyłki.
3. Sprzedający rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji i powiadomi Kupującego o sposobie dalszego postępowania.
4. W przypadku uznania reklamacji za zasadną, Sprzedający niezwłocznie wymieni towar wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Powyższe pozostaje bez wpływu na możliwość domagania się przez Kupującego obniżenia ceny albo odstąpieniu od umowy jeżeli wada jest istotna. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni. W przypadku braku możliwości wymiany towaru, usunięcia wady lub obniżenia ceny Sprzedawca może zwrócić należność niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

5. W przypadku sprzedaży towaru powystawowego, w opisie zawarta jest wyraźnie taka informacja. Klient przed zakupem może zapoznać się ze stanem produktu, który jasno wynika z opisu, wskazując jego jakość, ilość lub rodzaj. Kupujący dokonując zakupu akceptuje stan towaru.

§ 9.  DANE OSOBOWE

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma:

F.P.H.U. Art Win

Sebastian Litwin     

Klimkówka

ul. Kasztanowa 5

38-480 Rymanów

NIP 684 236 49 70

Regon: 180992329

posługujący się adresem https://art-win.pl

2. W sprawach związanych z Państwa danymi proszę kontaktować się pod adresem  e-mail: slartwin@yahoo.com z  Inspektorem Ochrony Danych (IOD)

3. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (prowadzenie konta w sklepie) oraz w celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży na podstawie art. 6 ust. 1 lit b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) (Dz.U.UE.L.2016.119.1; dalej Rozporządzenie 2016/679). Pani/a dane będą także wykorzystywane w celu sprawdzenia wiarygodności płatniczej oraz ewentualnego dochodzenia roszczeń na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu administratora, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia 2016/679.


4. W związku z dobrowolnym zapisaniem się na newslettera pozyskane dane będą przetwarzane wyłącznie w celu: wysyłki newslettera, wysyłki informacji handlowej, prowadzenia działań marketingowych.

5. W celu realizacji usług dane mogą być udostępniane: podmiotom prowadzącym działalność kurierską lub pocztową, podmiotom nabywającym wierzytelności - w razie niezapłacenia przez Państwa naszych rachunków w terminie.

Dane osobowe mogą zostać przekazane też organom publicznym uprawnionym do ich pozyskania również na podstawie odrębnych przepisów (np. Policji, Prokuraturze, Urzędom Celnym i Skarbowym).

6. Administrator przechowa Państwa dane przez okres 5 lat. 

7. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich edytowania, usunięcia, czy też żądania ograniczenia przetwarzania. 

8. Mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofanie. Skorzystanie prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.  Użytkownicy mają także prawo do przenoszenia danych.

§ 10.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.
2. Ewentualne spory powstałe między Kupującym a Sprzedającym rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sprzedającego. 
3. Wszystkie nazwy towarów oferowanych do sprzedaży przez Sklep  są używane w celach identyfikacyjnych.
4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2023r.
5. Prawidłowe korzystanie z Witryny wymaga dysponowania systemem teleinformatycznym spełniającym poniżej wskazane wymagania:
- dostęp do sieci Internet;

- przeglądarka stron internetowych Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, w wersji najnowszej, z włączoną obsługą plików Cookies;
- do odbierania wiadomości poczty elektronicznej - posiadanie konta i adresu poczty elektronicznej.
6. Sprzedawca zastrzega prawo do czasowych przerw w funkcjonowaniu Witryny, powyższe pozostaje jednak bez wpływu na realizację potwierdzonych Zamówień.
7. Kupujący oświadcza, że dane podane przez niego Sprzedającemu, w szczególności dane osobowe oraz firmowe, adres dostawy i korespondencji, są prawdziwe i kompletne.
8. Sprzedający może dokonać zmiany Regulaminu. Korzystanie z Konta przez Kupującego wymaga akceptacji zmienionego Regulaminu. Zmiana Regulaminu nie dotyczy Zamówień złożonych Usługodawcy przed jej wejściem w życie.
9. Kupujący zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz dostarczania przez lub do Witryny następujących treści:
powodujących lub mogących powodować nieprawidłową jej pracę lub  przeciążenie,
naruszają prawa osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub są niezgodne z   powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
10. Kupujący ma prawo wypowiedzenia w każdym czasie umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczna (usługi konta w Witrynie) poprzez usunięcie konta założonego w ramach rejestracji.
11. Sprzedający ma prawo wypowiedzenia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną w każdym czasie, z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia, który biegnie od dnia zawiadomienia Kupującego na adres poczty elektronicznej wskazany w Koncie, z ważnych przyczyn np. w razie zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej lub sklepowej; naruszania Regulaminu przez Kupującego, braku akceptacji zmienionego Regulaminu przez Kupującego w terminie 90 dni od powiadomienia o zmianie.