Polityka Prywatności

Obowiązuje od 25 maj 2018r. 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

1) Administratorem danych osobowych jest właściciel serwisu internetowego znajdującego się pod adresem https://art-win.pl, którego pełna nazwa i dane adresowe to:

F.P.H.U. Art Win

Sebastian Litwin

Klimkówka

ul. Kasztanowa 5

38-480 Rymanów

NIP 684 236 49 70

 

KONTAKT W SPRAWACH ZWIĄZANYCH Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

2) W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy kontaktować się drogą mailową: slartwin@yahoo.com  bądź listownie (z potwierdzeniem odbioru) na w/w adres Administratora Danych Osobowych.

 

POCHODZENIE DANYCH

3) Dane osobowe zbierane są na podstawie aktywności użytkownika w serwisie internetowym https://art-win.pl. W  szczególności poprzez rejestrację konta użytkownika czy kontakt z biurem obsługi klienta

 

RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH

4) Niezbędnymi informacjami przy rejestracji jest podanie adresu email, danych osobowych oraz adresowych, jak również numeru telefonu. Brak zgody na przetwarzanie danych uniemożliwia zawarcie i realizację umowy. Ponadto użytkownik może podać dobrowolnie inne dane.

 

CEL PRZETWARZANIA DANYCH

5) Pani/a dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (prowadzenie konta w sklepie) oraz w celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży na podstawie art. 6 ust. 1 lit b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) (Dz.U.UE.L.2016.119.1; dalej Rozporządzenie 2016/679). Pani/a dane będą także wykorzystywane w celu sprawdzenia wiarygodności płatniczej oraz ewentualnego dochodzenia roszczeń na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu administratora, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia 2016/679.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

6) W celu realizacji usług dane zgromadzone przez serwis https://art-win.pl mogą być udostępniane: podmiotom prowadzącym działalność kurierską lub pocztową, podmiotom nabywającym wierzytelności - w razie niezapłacenia przez Państwa naszych rachunków w terminie.

Dane osobowe mogą zostać przekazane też organom publicznym uprawnionym do ich pozyskania również na podstawie odrębnych przepisów (np. Policji, Prokuraturze, Urzędom Celnym i Skarbowym).

 

CZAS PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

7) Dane osobowe będą przetwarzane do momentu odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, a po takim odwołaniu, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego.

Administrator ma prawo przetwarzać dane osobowe w celach bezpieczeństwa, zapobiegania oszustwom, wyłudzeniom, a także do celów statystycznych i analitycznych przez okres do 5 lat od zakończenia obowiązywania umowy.

 

UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA WZGLĘDEM WŁASNYCH DANYCH OSOBOWYCH.

8) Użytkownik ma prawo dostępu do poprawiania i uzupełniania danych w przypadku stwierdzenia ich nieprawidłowości lub nieaktualności; usunięcia danych (w tym także jeśli żądanie usunięcia danych dotyczy danych niezbędnych do realizacji umowy może się wiązać z rozwiązaniem umowy),  przenoszenia danych.

Ponadto użytkownikowi przysługuje prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

 

ORGAN NADZORCZY I SKARGI

9) W związku przetwarzaniem danych osobowych użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi na działanie lub zaniechanie Administratora do właściwego organu nadzorczego.