Brak zgodności towaru z umową/wada

Sprzedający jest zobowiązany do dostarczenia Kupującemu towaru bez wad i tym samym ponosi odpowiedzialność za wady towaru na zasadach określonych w przepisach.
Towar wadliwy, niezgodny z umową zostanie odebrany przez Sprzedającego po wcześniejszym zgłoszeniu i uzgodnieniu warunków odbioru z Kupującym. W przypadku kiedy Kupujący zdecyduje się sam odesłać towar, Sprzedający zwróci koszty wysyłki najtańszym możliwym sposobem transportu.

Reklamacja

Kupujący ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty wydania mu towaru przez Sprzedającego w przypadku kiedy zakupiony towar jest niezgodny z umową (zgodnie z nowymi przepisami ustawy o prawach konsumenta towar, aby został uznany za zgodny z umową, nadaje się do celów, do których zazwyczaj używa się towaru tego rodzaju).

Kupujący ma prawo naprawy bądź wymiany go przez Sprzedającego. Reklamacje należy składać pisemnie na podany przez Sprzedającego adres lub drogą mailową. Reklamowany towar wraz z dowodem zakupu (nie jest obowiązkowy, jednak znacznie przyśpiesza procedury) i wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym (opis reklamacji, zakres reklamacji) należy udostępnić Sprzedającemu do analizy.

Wysyłka reklamowanego towaru na adres: 

F.P.H.U. Art Win Sebastian Litwin

Klimkówka ul. Kasztanowa 5,

38-480 Rymanów

Formularz


Reklamacja rozpatrywana jest w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. W przypadku uznania reklamacji za zasadną, Sprzedający niezwłocznie usunie wadę lub wymieni towar wadliwy na wolny od wad.  W przypadku braku możliwości wymiany towaru, usunięcia wady lub obniżenia ceny Sprzedawca może zwrócić należność niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Wyłączenia: Zwrot oraz reklamacja nie dotyczą w przypadku sprzedaży towaru powystawowego, kiedy Klient przed zakupem może zapoznać się ze stanem produktu, który jasno wynika z opisu, wskazując jego jakość, ilość lub rodzaj. W tym przypadku kupujący dokonując zakupu akceptuje stan towaru, z ograniczeniem zwrotu.


Zwrot towaru bez podania przyczyny

Zgodnie z obowiązującym prawem, Kupujący ma 14 dni na odstąpienie od umowy bez podania przyczyny. Aby odstąpić od umowy i zwrócić zakupiony produkt, należy wypełnić oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość i wysłać je na poniższy adres wraz ze zwracanym produktem/produktami:

F.P.H.U. Art Win Sebastian Litwin

ul. Kasztanowa 5

38-480 Klimkówka

Do paczki z oświadczeniem i zwracanym produktem/produktami dołącz także wszystkie otrzymane z nim/nimi akcesoria. Dowód zakupu nie jest wymagany, jednak bardzo ułatwi i przyśpieszy procedurę zwrotu.


                                                                                                                                                                                                          Miejscowość, data …………………………………………

 

 

 

Kupujący:

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

 

 

                                                                                                                                                                                                             Sprzedawca:

                                                                                                                                                                                                             F.P.H.U. Art Win Sebastian Litwin
                                                                                                                                                                                                             Klimkówka, ul.  Zdrojowa 312
                                                                                                                                                                                                             38-480 Rymanów
                                                                                                                                                                                                             NIP 682 236 49 70

 

 

 

                                                                                                OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

 

Niniejszym oświadczam, iż na podstawie Regulaminu Sprzedawcy, odstępuję od umowy sprzedaży (nazwa produktu):

…………………….………………………….………………………

…………………….………………………….………………………

…………………….………………………….………………………

…………………….………………………….………………………

…………………….………………………….………………………

z dnia …………………………………  nr zamówienia …………………………………

 

Produkt otrzymałem(-am) dnia ………………………………

Zgodnie z postanowieniami Regulaminu Sprzedawcy zobowiązuję się do zwrotu towaru w stanie niezmienionym w terminie 14 dni od daty złożenia niniejszego pisma.

Zwrot kosztów, proszę dokonać na rachunek bankowy nr ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

którego właścicielem jest ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                      ………………………………………………

                                                                                                                                                                                                                                  Z poważaniem (podpis Kupującego)